I sine erindringer har Jes Kjær d. 11-9.1963 skrevet et afsnit om:

”Privat Spare og Laanekasse Ravsted”

At jeg indsætter et afsnit med ovenstående titel er nærmest for fuldstændighedens skyld, da jeg ellers ikke har noget at skrive og berette om Sparekassen i Ravsted og dens arbejde.  

Sparekassen blev oprettet i 1864 af en kreds af Ravsted sogns Tyske borgere, fortrinsvis af de store grundejere. Hvem der stod i spidsen og var de drivende kraft fra starten og, hvem der var den første formand og dens første forretningsfører, ligger der sikkert intet skriftligt bevis til grund for, og da det til næste år er 100 år siden dens oprettelse er der nu ingen, som husker enkelthederne.  

Sparekassen blev oprettet af 20 garanter der hver yder et indskud på 100 kroner og dette har jo til at begynde med været kassens første garantkapital.  

Igennem alle de svundne et hundrede år, har det været sådan at i stedet for de afgående gamle garanter, er der, hvor det har været muligt, indsat en søn som garant og dermed som afløser. I tilfælde, hvor dette ikke har været muligt har de tilbageblevne garanter selv bestemt en garant og dermed en afløser for den afgående.  

Sparekassen i Ravsted har gennem de mange år været en ren og skær Tysk institution og selskab. Idet der sikkert af de 20 garanter ikke samtidig har været mere end højst 2-3 Dansksindede garanter iblandt og der er ej heller for tiden flere.  

Nogen større rolle og indflydelse har kassen vel aldrig haft. I de sidste 10-20 år hvor pengerigeligheden og omsætningen har fordoblet kassen mange gange, og hvor alle ind og udbetalinger  nu sker pr check eller over bank eller sparekasse, er kassens omsætning jo også steget vældigt fra helt minimalt til millionbeløb.  

Hvor den før havde til huse i kassererens dagligstue, er der nu særskilt bygget kontorlokale med 4 og ½ ugentlige kontordage. Ikke alene den daglige pengeomsætning men også ind og udlån ere jo stegne helt kolosalt og dermed jo også kassens nettofortjeneste.  

Igennem de første mange år af kassens levetid blev en del af dens overskud hvert år fordelt og anvendt blandt sognets trængende beboere, og blev i langt de fleste tilfælde modtaget med meget stor glæde og taknemmelighed. Dette er vist ikke så meget tilfældet nu, da går vel nok den væsentligste del af overskuddet til forøgelse af garantkapitalen og reservefonden.  

Den første kasserer/bestyrer som jeg husker var N.H. Greisen der før havde været købmand i Ravsted, hvor nu Købmand Sørensen bor – helt omme i vestbyen. Da så et stykke tid efter genforeningen Greisen syntes han var kommet lidt højt op i aarene og vel heller ikke syntes at være for rask, - trak han sig tilbage og efterfulgtes af gårdejer Dethlef Andresen Ravsted. 

Greisen i haven sammen med sin husbestyrerinde. Huset er Hovedgaden 65, hvor kassen havde til huse mens Greisen var kasserer

Efter en del aars arbejde for kassen trak også han sig tilbage fra Kassen og blev afløst af købmand Marius Jørgensen, kassen fik til huse, hvor før Bonnicksen har haft postekspedition. Marius Jørgensen har nu udpagtet købmandsforretningen forretningen (til Fr. Willeke) og  bosat sig i et temmelig nyopført hus ved siden af smed Bladt. Marius var ikke kassens bestyrer i mange år før han blev afløst af hans søn Werner Jørgensen, som også var udlært købmand og havde bosat sig i Ravsted.  

Kassens vækst kan også tilskrives, at der før ingen fast kontordag om ugen var – og nu er der kontordag, hver søgnedag undtagen onsdag og ligeledes at 1 mand nu ikke mere kan klare arbejdet på kontoret, men bestyrer Werner Jørgensen hjælpes til dagligt af sin fader Marius Jørgensen Ravsted.  

Til Sparekassens 100 års jubilæum i 1964, har kassen vedtaget at skænke Ravsted Kirke et tårnur til ophængning i Ravsted Kirkes tårn.

Af garanterne ved kassen, som jeg til dels har kendt personligt, og som jeg har kendt af omtale, nævner jeg: Hans Sønnicksen Korup, Anders Andersen og Leonhard Lautrup Fogderup, Jørgen Steenholdt, Hans B. Jepsen, Jacob Petersen, Dethlef Andresen Ravsted, Jørgen J. Kjær Fogderup og flere andre.

4.Marts 1939 er vedtægterne for sparekassen blevet stadfæstet af handelsministeriet, og disse ere nedskrevne af følgende 25 garanter: 

Detlef Andresen, Tjelle Tjellesen, H. J.Hansen? Marius Jørgensen, H. Nissen, Gerd Lausen, Hans Gottfriedsen, Peter Thomsen, Jørgen Hansen Ravsted, Nis Thomsen Hynding, B. Hinrichsen Hynding, Fr. Hansen Hynding, Jes Christensen Korup, Mart. Møller Hejsel, Andreas Carstensen Hejsel, Hans Iwersen Hejsel, Arthur Jepsen Havsted, Andr. Martensen Havsted, Anton Bargum Havsted, H.P.Bødewatt, Jørgen P. Jørgensen Havsted, N.H.Andersen Fogderup, Hans Thomsen, og Ludolph Bargum Høgsholt.

Af de ovenstående opførte 25 garanter er de 10 bosiddende i Ravsted, 5 i Havsted, 3 i Hynding, 3 i Hejsel, 2 i Fogderup, 1 i Korup og 1 i Høgsholt.

Med hensyn til sindelag så er af disse 25 kun 1 Dansk og 2-3 ”blakkede” resten stærk Tyskprægede.

Det skal dog i denne forbindelse anføres, at der side om side med Privat Spare og Lånekasse Ravsted, har bestået og eksisteret en sparekasse mere – en såkaldt ”Raifeisen Sparekasse”. Hvorledes opbygningen og garatien for denne kasses arbejdsområde var, skal ikke nærmere opridses, da det ikke kendes, men den var selvfølgelig også stærkt Tyskpræget i dens opbygning, men den havde i sin tid efter forholdene en ikke ubetydelig omsætning. For tiden arbejder der en sådan kasse i Tinglev, som den hjemmetyske grd. Hans Boysen Jepsen Tinglev er - og i mange år har været bestyerer af. Afdelingen i Ravsted var først en Andenlærer Iwersen – (senere Fogderup) – og så en ny lærer Petersen Ravsted ( se bog 1 side 95 og 96 ?)

Senere var en kort tid omkring genforeningen, en forhenværende og Tysk kommuneforstander fra Vollerup dens bestyrer og senere en pensioneret lærer Petersen fra Bedsted. Den sidste bestyrer var grd. Andreas Nissen Hyndingholm.

Formand for Privat Laane og Sparekasse Ravsted er for tiden grd. Jes Christensen Korup, tidligere har det været grd. Dethlef Andresen og grd. Hans Gottfriedsen begge fra Ravsted.

Af en fremvist skrivelse fra 1887 fremgaar det at høker (købmand) H. A. Greisen Ravsted af 18 garanter er valgt som sparekassens kasserer og bestyrer.

Af et andet opbevaret og fremvist dokument er kassen den 29.-6. 1913 bleven ophørt, men igen under 4. juli 1914 blevet oprettet og da med rentier Leonhard Lautrup Ravsted før Fogderup) som formand og grd. Jørgen Kjær Fogderup, som næstformand.

I aarene omkring Anden verdenskrig rettede handelsministeriet i København en henvendelse til Tønder Amt om at beskikke en tilsynsførende for sparekassen. Til dette udnævntes Christian Hansen Korup, og kort før hans død udpegedes grd. L. N. Møller Ravsted ( Tld. Knivsig) til dette hverv, som han stadig bestrider.

 

Avisartikel

Bestyrelse og ledelse, Forrrest fra venstre: Nic. Heinsen, direktør Werner Jørgensen, fhv. direktør Maise Jørgensen, Jürgen Jürgensen Havsted, Harald Poulsen. Bagerst: Ludolph Bargum, Niels Andersen, Lorenz Møller, Hans Iwersen.